De Participatiewet en de Banenafspraak

In 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. Het doel van deze wet is meer banen voor meer mensen, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking.

In deze wet is ook de Banenafspraak opgenomen. Hierin hebben de overheid (als werkgever voor 25.000) en het bedrijfsleven (100.000 banen) beloofd om tot 2026 in totaal 125.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of arbeidshandicap. Deze Banenafspraak geldt voor bedrijven met 25 werknemers of meer. Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst dan moet u een percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen, dit heet het quotum arbeidsbeperkten.

Aantal banen per jaar

De Banenafspraak gaat uit van de volgende planning voor het creëren van de banen:

  •  6.000 banen in 2015
  •  8.000 banen in 2016
  •  9.000 banen per jaar vanaf 2017
  •  100.000 banen in totaal in 2026

Kandidaten vinden

Wilt u als werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen? Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van Regionale werkbedrijven en het WSP, waarin gemeenten, UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen samenwerken. De mensen om wie het gaat staan in het doelgroepenregister. Wellicht wilt u kenmerken weten bijvoorbeeld  opleidingsniveau, reisafstand of het aantal uur dat een kandidaat wil werken? Gebruik dan de kandidatenverkenner banenafspraak van UWV.

 

 

Wat levert het mijn onderneming op?

Werken met mensen met een arbeidsbeperking kost u tijd en investering, maar u krijgt er ook veel voor terug:

  • U kunt een medewerker specifiek voor uw bedrijf opleiden.
  • Door een bepaald takenpakket te geven aan mensen met een arbeidsbeperking (jobcarving), hebben bestaande medewerkers meer tijd voor bijvoorbeeld acquisitie, research & development en klantcontact.
  • Steeds meer aanbestedingen, zeker van overheden, vragen om social return on investment.
  • Er zijn verschillende ondersteuningsmiddelen, zowel financiële tegemoetkomingen als begeleiding in natura.
  • U bent maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen.

Hoe zit het met de Quotumwet?

Oorspronkelijk wilde het kabinet elke werkgever met meer dan 25 werknemers verplichten tot een quotum van 5% medewerkers met een arbeidsbeperking. Wie er niet aan voldeed, zou een boete krijgen. Werkgeversorganisaties zijn daarop in gesprek gegaan met het kabinet en werknemersorganisaties. Deze verplichting hebben zij kunnen ombuigen naar een vrijwillige afspraak voor iedere ondernemer, groot of klein. Omdat zij ervan overtuigd zijn dat ondernemers het belang zien van het laten meedoen van mensen met een arbeidsbeperking, voor hun organisatie en voor de maatschappij. Quota en boetes zijn daarvoor niet nodig. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de Banenafspraak zoals hierboven beschreven. Als we de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, bestaat de kans dat de Quotumwet er alsnog komt.

Sociaal ondernemen

Werkgevers Servicepunt regio Zaanstreek-Waterland ondersteunt werkzoekenden die niet geheel op eigen kracht werk kunnen vinden. Wilt u deze mensen een kans geven op de arbeidsmarkt? U toont hiermee niet alleen uw betrokkenheid bij de maatschappij, maar profiteert ook van de financiële voordelen.  Sociaal – of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is goed voor uw bedrijfsimago en u geeft meteen uitvoering aan de Participatiewet.

Wij helpen u te kijken naar de unieke mogelijkheden van onze kandidaten en ondersteunen u graag met advies, bemiddeling en eventueel begeleiding.

Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen
en heeft u een vacature?

Deze werkgevers gingen u voor

Wij zijn continu op zoek naar samenwerking met o.a. bedrijven, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties.
Heeft u ideeën over samenwerking? Wij maken graag een afspraak met u om deze te bespreken.