In het kader van de arbeidsrelatie of dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacyverklaring vloeit voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens en doelen van de gegevensverwerking

WSP Zaanstreek-Waterland verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons persoonlijk verstrekt of via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Alle informatie die WSP Zaanstreek-Waterland van/over u ontvangt, wordt vertrouwelijk behandeld en conform de AVG verwerkt.

Persoonsgegevens

WSP Zaanstreek-Waterland verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • De indicatiegegevens in het kader van de SW-indicatie
 • Informatie in het kader van de wet Poortwachter
 • Nationaliteit
 • Gedrag & Functioneren
 • Inkomens gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Sollicitatiegegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzuimgegevens

Doeleinden

WSP Zaanstreek-Waterland verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst of trajectovereenkomst;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

WSP Zaanstreek-Waterland verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw (arbeids-)overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of taak van algemeen belang. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat WSP Zaanstreek-Waterland hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van zijn diensten;
 • Ter bescherming van zijn medewerkers en klanten
 • Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan WSP Zaanstreek-Waterland persoonsgegevens uitwisselen met andere organisaties. WSP Zaanstreek-Waterland kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de potentiële werkgever van een cliënt en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer WSP Zaanstreek-Waterland aan een wettelijke verplichting moet voldoen. WSP Zaanstreek-Waterland zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijn

WSP Zaanstreek-Waterland bewaart uw persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is voor de hiervoor aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. WSP Zaanstreek-Waterland mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Beveiliging

WSP Zaanstreek-Waterland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen door middel van de huidige gebruikelijke technieken. Het aantal werknemers dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen het benodigde aantal.

Datalekken

Datalekken waarbij de betrokkenen gevaar lopen, worden zo nodig binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zowel de aard van de inbreuk als aanbevelingen over hoe mogelijke negatieve gevolgen beperkt kunnen worden, moeten gemeld worden aan de betrokkene(n) en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Rechten

Wij houden alles graag transparant. Betrokkenen hebben een aantal privacy rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Deze rechten kunnen ook bij ons uitgeoefend worden. Een verzoek kan ingediend worden om:

 • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Persoonsgegevens te laten wijzigen als wij ze verkeerd of onvolledig hebben geregistreerd;
 • Gegevens te verwijderen, voor zover we niet verplicht zijn om ze te bewaren. Verwijdering is bijvoorbeeld mogelijk als de verwerking op basis van toestemming gebeurt en die toestemming ingetrokken wordt;
 • De verwerking van gegevens te beperken;
 • Bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens in behandeling te nemen.

Een verzoek kan schriftelijk of per e-mail gedaan worden via onderstaande contactgegevens. Binnen vier weken krijgt u van ons een reactie. Het is mogelijk dat we u daarbij vragen om u te legitimeren. Als we meer tijd nodig hebben hoort u dat ook binnen vier weken.

Een verzoek kunt u, schriftelijk of per e-mail, indienen bij de Privacy Officer van Werkom (privacy@werkom.nl) .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs te komen laten zien. Binnen vier weken krijgt u van ons een reactie. Het is mogelijk dat we u daarbij vragen om u te legitimeren. Als we meer tijd nodig hebben hoort u dat ook binnen vier weken.

Mocht u er na het verzoek niet met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy door WSP Zaanstreek-Waterland of heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.

Wij kunnen tussentijds deze privacyverklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina. Aan deze content kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkom
Functionaris gegevensbescherming 
o.v.v. WSP Zaanstreek-Waterland

Einsteinstraat 103
Postbus 404
1446 VE in Purmerend
T: (0229) 469 369